Ogólne warunki gwarancji

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Cutman Sp. z o.o. w Łodzi ul. Suwalska 25/27 udziela gwarancji na produkowane przez siebie wyroby i wykonywane usługi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na okres jednego roku liczonego od daty wydania towaru lub wykonania usługi. Nie wolno montować dostarczonych wyrobów/usług na których widoczne są jakiekolwiek uszkodzenia, pęknięcia i inne wady zewnętrzne.

Jeżeli dostarczone wyroby/usługi maja wady, są nieodpowiedniej jakości lub ulegną uszkodzeniu (poprzez wady produkcyjne lub zastosowane materiały) w okresie gwarancyjnym firma Cutman, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, dokona naprawy, jeżeli będzie taka możliwość, wymieni reklamowany wyrób na nowy, w uzgodnionym przez obie strony terminie nie krótszym jednak niż termin wykonania wyrobu wynikający z oferty, którego reklamacja dotyczy lub wystawi fakturę korygującą na wartość wadliwego wyrobu/usługi.

Reklamację wadliwego wyrobu/usługi należy składać w formie pisemnej najpóźniej do 14 dnia od daty otrzymania wyrobu/usługi. Wady których nie można było zauważyć zaraz po otrzymaniu wyrobu/usługi należy zgłosić w formie pisemnej w ciągu 7 dniu po ich ujawnieniu.

Reklamacja wyrobu/usługi wymaga dokładnego opisu wady oraz zdjęć ich potwierdzających. Producent zastrzega sobie prawo zażądania od Kupującego dodatkowych informacji bądź zdjęć dokładniej opisujących wadę w celu rozpatrzenia reklamacji. Na żądanie producenta Kupujący ma obowiązek udostępnić wadliwy wyrób/usługę Producentowi wraz z całą oryginalną dokumentacją zakupu (faktura) i dokumentem dostawy. Niespełnienie któregokolwiek z warunków będzie skutkowało nieważnością reklamacji.

Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia jej prawidłowego zgłoszenia przez Kupującego wraz z wymaganą dokumentacją wskazaną wyżej, która jest niezbędna do jej rozpatrzenia. Brak odpowiedzi oznacza nieuwzględnienie reklamacji.

Gwarancja nie obejmuje sytuacji opisanych poniżej oraz wad powstałych na skutek:

  • zamontowania wadliwego wyrobu/usługi w maszynie/urządzeniu,
  • zamontowania wyrobu/usługi w maszynie do którego nie są przeznaczone,
  • niewłaściwego użytkowania lub zamontowania na maszynie/urządzeniu
  • eksploatowania wyrobu/usługi w sposób nienależyty, nieprofesjonalny,
  • wyrobów/usług których wady były widoczne przez zamontowaniem/użytkowaniem,
  • naturalne zużycie,
  • błędnego wyboru materiału przez Kupującego
  • nieostrożnego obchodzenia się z wyrobem/usługa,
  • regeneracji zakupionych wyrobów/usług przez Kupującego lub osobę trzecią,
  • nieprofesjonalnych zmian lub napraw przez Kupującego lub osobę trzecią,

Roszczenia odszkodowań do firmy Cutman Sp. z o.o. z powodów opóźnienia w realizacji zamówienia, odstąpienia od umowy, bezprawnych działań, wyklucza się jeżeli nie były one spowodowane naszym zaniedbaniem, opieszałością lub celowego działania.

Wyłączone są uprawnienia kupującego wynikające z rękojmi.
Producent nie odpowiada za szkodę pośrednią spowodowaną przez wadliwy produkt.
Złożenie reklamacji nie może być powodem wstrzymania płatności faktur.

Zarząd
CUTMAN Sp. z o.o.